Psychologisch en didactisch onderzoek 

'Gelijke kansen op ontwikkeling vragen om een ongelijk aanbod' 


Kinderen hebben een passende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een omgeving met een aanbod dat hen in staat stelt om te leren: een aanbod dat valt in hun 'zone van de naaste ontwikkeling'. Om een omgeving passend te maken is het belangrijk om te weten waar een kind staat. Psychologisch onderzoek kan cognitief potentieel in kaart brengen en zicht bieden op sterkere en zwakkere kanten binnen de cognitieve ontwikkeling. Op deze manier ontstaat er meer duidelijkheid over wat passend kan zijn. Didactisch onderzoek geeft aan welk niveau een kind beheerst. Op basis daarvan kunnen onderwijsbeslissingen worden gemaakt (denk aan een versnelling of aan compacte en verrijken). Verder kan psychologisch onderzoek meer inzicht geven in hoe een kind denkt en in elkaar steekt (persoonlijkheid). 


Belangrijk om te melden is dat ik een onderzoekstraject altijd start met een kennismaking. Bijvoorbeeld aan het begin van de schooldag of net na school. Het kind komt dan samen met vader of moeder naar de praktijk en met zijn drietjes hebben we even contact. Er kunnen vragen worden gesteld en ik kan alvast wat meer uitleg geven over wat we samen gaan doen in het onderzoek. En niet onbelangrijk: het kind kan alvast wennen aan mij en aan de omgeving. Voor de gevoelige kinderen die ik nu eenmaal vaak zie is dit erg belangrijk. Het geeft rust en vragen zijn alvast beantwoord. Bovendien stelt het ouders ook gerust als ze zien dat hun kind zich bij mij op zijn of haar gemak voelt en zichzelf kan zijn en ook dat vertrouwen is nodig voor een goede basis voor een onderzoek. De inhoud van het onderzoek hangt verder af van de vragen die beantwoord dienen te worden in het traject. 


Onderzoekstrajecten kunnen zowel door ouders als door school (uiteraard altijd met toestemming van ouders) worden aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op locatie van de praktijk. Wanneer het nodig is voor een betrouwbaar beeld, is afname thuis of op school mogelijk. Welk type onderzoek passend is, is afhankelijk van de vraag die aan mij gesteld wordt. Soms is alleen een betrouwbare schatting van de intelligentie nodig om beweging te creëren in de omgeving en onderwijs beter passend te krijgen (bijvoorbeeld voor aanmelding voor een plusklas of HB-voorziening). Soms zijn er meer handelingsgerichte gegevens nodig en is breder onderzoek belangrijk. En soms is psychologisch onderzoek niet per se nodig en kan er via een andere route meer duidelijkheid komen. Het is altijd goed om je bewust te zijn van het gegeven dat testen momentopnames zijn en scores niet altijd alles zeggen. Mensen zijn immers interessante en complexe wezens die niet in scores te vatten zijn (gelukkig maar!). Als je denkt aan een onderzoek, denk ik graag mee in wat passend kan zijn.

Intelligentieonderzoek

Voor intelligentieonderzoek beschik ik over goede en betrouwbare meetinstrumenten zoals de WISC V en de in maart 2021 uitgebrachte KIQT+. De KIQT+ is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Welke test het best passend is, bespreek ik in de intakefase van het onderzoek. Leeftijd speelt hierbij een rol net als de vragen die u graag beantwoord wilt hebben. Ik kan intelligentieonderzoek verrichten bij kinderen vanaf 5/6 jaar tot 17 jaar. Ik heb de volgende mogelijkheden:


Intelligentieonderzoek (basis) 

Dit type onderzoek is geschikt wanneer u alleen wilt weten wat de intelligentie van uw kind is. Er komen geen handelingsadviezen naar voren. Onderdelen binnen dit onderzoek: 

 • kennismaking met uw kind in de praktijk 
 • intake vragenlijsten voor ouders en school
 • meten van de intelligentiescore (met de verkorte WISC V of de KIQT+). De keuze van de test is afhankelijk van leeftijd van het kind
 • en de gegevens die al bekend zijn vanuit de kennismaking.
 • verslaglegging: een volledige weergave van de scores van de IQ test inclusief een kort observatieverslag van uw kind.
 • gesprek over de uitslag met ouders.
 • kosten: €545 (btw vrijgesteld) 


Intelligentieonderzoek (uitgebreid) / Begaafdheidsonderzoek

Dit type onderzoek is geschikt voor verschillende situaties. Bijvoorbeeld: 

- u wilt weten of HB-onderwijs passend is voor uw kind. Het onderzoek bestaat dan uit een IQ test voor het inschatten van de totale intelligentie en ik neem de zogenaamde zijnskenmerken van hoogbegaafdheid mee evenals het creatief denken en de manier van werken van uw kind. Op basis van die brede onderzoek komen de ontwikkelingsbehoeften van uw kind in beeld en kan ik meedenken voor passend onderwijs. 

- het leren verloopt niet vanzelfsprekend en u wilt zicht op de sterke en zwakkere kanten binnen de cognitie. Het afnemen van de uitgebreide WISC V is dan passend. U krijgt hiermee zicht op de sterke en minder sterke kanten binnen het cognitief functioneren en krijgt tevens uitgebreide observaties in het verslag. Ook het geven van een advies t.a.v. onderwijsniveau (bijvoorbeeld voor voortgezet onderwijs) is binnen dit type onderzoek mogelijk (mits er didactische gegevens aangeleverd kunnen worden).  


Onderdelen binnen dit bredere onderzoek:

 • kennismaking met uw kind in de praktijk.
 • intake vragenlijsten voor ouders en school.
 • intakegesprek met ouders (kan online).
 • intelligentieonderzoek, vragenlijsten voor zijnskenmerken van HB alsmede instrumenten en observaties ten aanzien van creatief denken.
 • verslaglegging: een volledig rapport van de scores, indien van toepassing het profiel van cognitief functioneren en een observatieverslag 
 • inclusief handelingsadviezen (gekoppeld aan sterke en zwakkere kanten binnen cognitief functioneren en gemaakte observaties
 • nagesprek met ouders waarin het rapport en de adviezen uitgebreid worden toegelicht.
 • kosten: €895 (btw vrijgesteld).

Nagesprek op school

Het onderzoeksverslag kan via ouders met school worden gedeeld. Meestal voeren ouders vervolgens het gesprek op school zelf. Als ouders willen dat ik bij dit gesprek op school aanwezig ben, dan kan dat uiteraard. Een nagesprek op school is mogelijk tegen een uurtarief €90 (btw vrijgesteld). Overigens mag school mij zonder kosten bellen om verheldingsvragen te stellen over een verslag. 


Second opinion onderzoek intelligentie/begaafdheid

Een afname van de KIQT+ is ook mogelijk als second opinion onderzoek nadat een uitslag van een andere intelligentietest, bijvoorbeeld de WISC V of RAKIT niet herkenbaar genoeg is voor de omgeving. De KIQT+ is anders opgebouwd en wordt ook anders afgenomen en gescoord dan andere testen, waardoor er een ander beeld uit kan komen (dit is echter niet altijd het geval). Bij dit type onderzoek is het belangrijk om de afname van de KIQT+ (intelligentiebepaling basis) aan te vullen met een dossieranalyse om een volledig beeld te krijgen. Kosten van dit onderzoek zijn €725,- (btw vrijgesteld).  Ook een begaafdheidsonderzoek kan uitgebreid worden met een dossieranalyse in het geval van een second opinion. Kosten voor dit onderzoek zijn €1.095,- (btw vrijgesteld). 


Didactisch onderzoek / doortoetsen

Een basisschool neemt vaak twee keer per jaar toetsen af om te kijken waar een kind staat (Cito / IEP). Bij vermoedelijk hoogbegaafden die goed presteren komt er vaak een A-score of I-niveau uit de toetsen. Dan weet je eigenlijk alleen dat een kind aan de bovenkant van het niveau van de klas scoort. Om een goed passend aanbod te maken, is het belangrijk om het daadwerkelijke niveau van het kind goed in beeld te brengen. De afstand van het niveau van het kind ten opzichte van een klas waar hij of zij in zit, met andere woorden de grootte van de didactische voorsprong, kan de noodzaak voor interventies onderschrijven en geeft een beeld van wat er precies aangeboden moet worden. Dit wordt ook wel 'doortoetsen' genoemd. Bij didactisch onderzoek ligt de nadruk niet alleen op het niveau: ook het proces, het strategiegebruik is van belang voor het bepalen van een passend didactisch aanbod. En vermoedelijk hoogbegaafde leerlingen scoren niet altijd op een hoog niveau. Ook dan is het proces belangrijk om in kaart te brengen. Om het didactische niveau van uw kind te bepalen en te kijken naar het proces bij de vakken, kan ik toetsen afnemen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en / of rekenen. Wat we doen is afhankelijk van de onderzoeksvraag en het zijn vaak trajecten op maat. Een didactisch onderzoek kan aanvullend aan een begaafdheidsonderzoek worden uitgevoerd of als losstaand onderzoek. 

 

Aanvullend onderzoek 

Aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld zelfbeeld, prikkelverwerking, aandacht/concentratie of executieve functies is ook mogelijk. Deze trajecten zijn altijd op maat en worden in overleg vormgegeven. Voorafgaand aan het traject is dan duidelijk wat voor tarief van toepassing is. Bij een uitgebreid onderzoek zijn vaak twee ochtenden onderzoek nodig.  


Eventuele reiskosten buiten Drunen worden gefactureerd tegen €0,18 /km. Reistijd buiten Drunen wordt gedeclareerd tegen een tarief van 

€ 0,80 per minuut.


Vergoedingen

Praktijk voor Talent heeft geen contract met gemeenten afgesloten. Vergoeding zou wel mogelijk kunnen zijn via een PersoonsGebondenBudget van de gemeente (PGB). Als u wilt onderzoeken of dit mogelijk is, neem dan contact op met het wijkteam van uw gemeente. U zult dan bij het wijkteam moeten aangeven dat er voor uw hulpvraag geen passende gecontracteerde zorgaanbieder in de regio is (bijvoorbeeld omdat er geen aanbieder is die voldoende gespecialiseerd is voor de hulpvraag). Pas als er geen passende zorgaanbieder is voor uw hulpvraag, zal de gemeente een PGB toekennen. 

Eventuele vergoeding via een school of samenwerkingsverband zou mogelijk kunnen zijn wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid binnen de schoolse setting (school wil dan graag adviezen om verder te kunnen in de begeleiding van een leerling). Neem contact op met de Interne Begeleider (IB-er) of directie van de school van uw kind om hierover te overleggen. Wanneer school overleg wenst met Praktijk voor Talent dan is dat uiteraard mogelijk.