Psychologisch en didactisch onderzoek 

'Gelijke kansen op ontwikkeling vragen om een ongelijk aanbod' 


Kinderen hebben een passende omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Een omgeving met een aanbod dat hen in staat stelt om te leren: een aanbod dat valt in hun 'zone van de naaste ontwikkeling'. Om een omgeving passend te maken is het belangrijk om te weten waar een kind staat. Psychologisch onderzoek kan cognitief potentieel in kaart brengen en zicht bieden op sterkere en zwakkere kanten binnen de cognitieve ontwikkeling. Op deze manier ontstaat er meer duidelijkheid over wat passend kan zijn. Didactisch onderzoek geeft aan welk niveau een kind beheerst. Op basis daarvan kunnen onderwijsbeslissingen worden gemaakt (denk aan een versnelling of aan compacte en verrijken). Verder kan psychologisch onderzoek meer inzicht geven in hoe een kind denkt en hoe de persoonlijkheid is. 


Belangrijk om te melden is dat ik een onderzoekstraject altijd start met een kennismaking. Bijvoorbeeld aan het begin van de schooldag of net na school. Het kind komt dan samen met vader of moeder naar de praktijk en met zijn drietjes hebben we even contact. Er kunnen vragen worden gesteld en ik kan alvast wat meer uitleg geven over wat we samen gaan doen in het onderzoek. En niet onbelangrijk: het kind kan alvast wennen aan mij en aan de omgeving. Voor de gevoelige kinderen die ik nu eenmaal vaak zie is dit erg belangrijk. Het geeft rust en vragen zijn alvast beantwoord. Bovendien stelt het ouders ook gerust als ze zien dat hun kind zich bij mij op zijn of haar gemak voelt en zichzelf kan zijn en ook dat vertrouwen is nodig voor een goede basis voor een onderzoek. De inhoud van het onderzoek hangt verder af van de vragen die beantwoord dienen te worden in het traject. 


Onderzoekstrajecten kunnen zowel door ouders als door school (uiteraard altijd met toestemming van ouders) worden aangevraagd. Het onderzoek vindt plaats op locatie van de praktijk. Wanneer het nodig is voor een betrouwbaar beeld, is afname thuis of op school mogelijk. Welk type onderzoek passend is, is afhankelijk van de vraag die aan mij gesteld wordt. Soms is alleen een betrouwbare schatting van de intelligentie nodig om beweging te creëren in de omgeving en onderwijs beter passend te krijgen (bijvoorbeeld voor aanmelding voor een plusklas of HB-voorziening). Soms zijn er meer handelingsgerichte gegevens nodig en is breder onderzoek belangrijk. En soms is psychologisch onderzoek niet per se nodig en kan er via een andere route meer duidelijkheid komen. Het is altijd goed om je bewust te zijn van het gegeven dat testen momentopnames zijn en scores niet altijd alles zeggen. Mensen zijn immers interessante en complexe wezens die niet in scores te vatten zijn (gelukkig maar!). Als je denkt aan een onderzoek, denk ik graag mee in wat passend kan zijn. Neem contact op en dan spreken we jullie vragen door. 

Intelligentieonderzoek

Voor intelligentieonderzoek beschik ik over goede en betrouwbare meetinstrumenten zoals de WISC V en de in maart 2021 uitgebrachte KIQT+. De KIQT+ is speciaal ontwikkeld voor de doelgroep (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Welke test het best passend is, bespreek ik met u tijdens de telefonische intake. Leeftijd speelt hierbij een rol net als de vragen die u graag beantwoord wilt hebben. Ik kan intelligentieonderzoek verrichten bij kinderen vanaf 5/6 jaar tot 17 jaar. 


Intelligentieonderzoek (basis) 

Dit type onderzoek is geschikt wanneer u alleen wilt weten wat de intelligentie van uw kind is. Er komen geen handelingsadviezen in het verslag naar voren. Onderdelen binnen dit onderzoek:

 • kennismaking met uw kind in de praktijk 
 • intake vragenlijst voor ouders 
 • meten van de intelligentiescore (met de verkorte WISC V of de KIQT+)
 • verslaglegging: een volledige weergave van de scores van de IQ test inclusief een observatieverslag van uw kind 
 • gesprek over de uitslag met ouders
 • kosten: €595 (btw vrijgesteld) (in het geval van de KIQT+)
 • kosten: €645 (btw vrijgesteld) (in het geval van de verkorte WISC V)

Begaafdheidsonderzoek

Wanneer een IQ score alleen niet genoeg is en u meer wilt weten over uw kind, is dit type onderzoek geschikt. Bijvoorbeeld als u wilt weten of HB-onderwijs passend zou kunnen zijn of welk aanbod er nodig is op basis van de begaafdheid van uw kind (handelingsadviezen). 

Het onderzoek bestaat dan uit een IQ test voor het inschatten van de totale intelligentie, een onderzoek naar de persoonlijkheid, het creatief denken en de manier van werken van uw kind. Op basis van dit bredere onderzoek komen de ontwikkelingsbehoeften van uw kind goed in beeld en kan ik meedenken in wat nodig is voor een positieve ontwikkeling. Onderdelen binnen dit bredere onderzoek:

 • kennismaking met uw kind in de praktijk
 • intake vragenlijst voor ouders en school
 • gesprek over de ontwikkeling van uw kind (anamnese)
 • vragenlijsten voor persoonlijkheid (zijnskenmerken, persoonskenmerken, overexcitabilities)
 • instrumenten voor creatief denken (waaronder het Wereldspel en tekenen)
 • meten van de intelligentiescore (KIQT+ met aanvullend taalbegrip van de WISC V of de verkorte WISC V als dat beter passend is dan de KIQT+)
 • verslaglegging: een volledig rapport met een totaalbeeld van het kind inclusief handelingsadviezen (op basis van cognitief profiel en persoonlijkheid) 
 • nagesprek met ouders over het rapport en opgestelde adviezen
 • kosten: €1075 (btw vrijgesteld) (in het geval van de KIQT+) 
 • kosten: €1145 (btw vrijgesteld) (in het geval van de WISC V)

 • Nagesprek op school: aanvullend

  Het onderzoeksverslag kan via ouders met school worden gedeeld. Meestal voeren ouders vervolgens het gesprek op school zelf. Als ouders willen dat ik bij dit gesprek op school aanwezig ben, dan kan dat uiteraard. Een nagesprek op school is mogelijk tegen een uurtarief €95 (btw vrijgesteld). Overigens mag school mij zonder kosten bellen om verheldingsvragen te stellen over een verslag. 


  Second opinion onderzoek intelligentie/begaafdheid

  Een afname van de KIQT+ is ook mogelijk als second opinion onderzoek nadat een uitslag van een andere intelligentietest, bijvoorbeeld de WISC V of RAKIT niet herkenbaar genoeg is voor de omgeving. De KIQT+ is anders opgebouwd en wordt ook anders afgenomen en gescoord dan andere testen, waardoor er een ander beeld uit kan komen (dit is echter niet altijd het geval). Bij dit type onderzoek is het belangrijk om de afname van de KIQT+ (intelligentiebepaling basis) aan te vullen met een dossieranalyse om een volledig beeld te krijgen. Een dossieranalyse kost 2 keer het uurtarief (€190). 


  Didactisch onderzoek / doortoetsen

  Een basisschool neemt vaak twee keer per jaar toetsen af om te kijken waar een kind staat (Cito / IEP). Bij vermoedelijk hoogbegaafden die goed presteren komt er vaak een A-score of I-niveau uit de toetsen. Dan weet je eigenlijk alleen dat een kind aan de bovenkant van het niveau van de klas scoort. Om een goed passend aanbod te maken, is het belangrijk om het daadwerkelijke niveau van het kind goed in beeld te brengen. De afstand van het niveau van het kind ten opzichte van een klas waar hij of zij in zit, met andere woorden de grootte van de didactische voorsprong, kan de noodzaak voor interventies onderschrijven en geeft een beeld van wat er precies aangeboden moet worden. Dit wordt ook wel 'doortoetsen' genoemd. Bij didactisch onderzoek ligt de nadruk niet alleen op het niveau: ook het proces, het strategiegebruik is van belang voor het bepalen van een passend didactisch aanbod. En vermoedelijk hoogbegaafde leerlingen scoren niet altijd op een hoog niveau. Ook dan is het proces belangrijk om in kaart te brengen. Om het didactische niveau van uw kind te bepalen en te kijken naar het proces bij de vakken, kan ik toetsen afnemen voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en / of rekenen. Wat ik doe is afhankelijk van de onderzoeksvraag en het zijn vaak trajecten op maat. Een didactisch onderzoek kan aanvullend aan een begaafdheidsonderzoek worden uitgevoerd of als losstaand onderzoek. 

   

  Aanvullend en specialistisch onderzoek 

  Als het leren niet optimaal verloopt of als er zorgen zijn over de sociale of emotionele ontwikkeling van een kind, kan ik aanvullend of specialistisch onderzoek doen. U kunt dan denken aan onderzoek naar zelfbeeld, prikkelverwerking, aandacht/concentratie, executieve functies of sociaal inzicht. Ook onderzoek naar leervoorkeur of leerproblemen is mogelijk. Bij mogelijk dubbele problematiek, een hoge begaafdheid en bijvoorbeeld een leerprobleem, werk ik met handelingsgerichte diagnostiek (in kaart brengen van sterke en zwakkere kanten binnen het profiel van het kind).

  Deze onderzoekstrajecten zijn altijd op maat en worden in overleg vormgegeven. De opzet van dit onderzoek kan vooraf worden bepaald of naar aanleiding van de intakefase. Bij een uitgebreid onderzoek naar leren of gedrag zijn vaak twee ochtenden onderzoek nodig (Totaal investering ligt regelmatig rond de 20 uur). 


  Eventuele reiskosten buiten Drunen worden gefactureerd tegen €0,18 /km. Reistijd buiten Drunen wordt gedeclareerd tegen een tarief van 

  € 0,80 per minuut.


  Vergoedingen

  Praktijk voor Talent heeft geen contract met gemeenten afgesloten. Vergoeding zou wel mogelijk kunnen zijn via een PersoonsGebondenBudget van de gemeente (PGB). Als u wilt onderzoeken of dit mogelijk is, neem dan contact op met het wijkteam van uw gemeente. U zult dan bij het wijkteam moeten aangeven dat er voor uw hulpvraag geen passende gecontracteerde zorgaanbieder in de regio is (bijvoorbeeld omdat er geen aanbieder is die voldoende gespecialiseerd is voor de hulpvraag). Pas als er geen passende zorgaanbieder is voor uw hulpvraag, zal de gemeente een PGB toekennen. 

  Eventuele vergoeding via een school of samenwerkingsverband zou mogelijk kunnen zijn wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid binnen de schoolse setting (school wil dan graag adviezen om verder te kunnen in de begeleiding van een leerling). Neem contact op met de Interne Begeleider (IB-er) of directie van de school van uw kind om hierover te overleggen. Wanneer school overleg wenst met Praktijk voor Talent dan is dat uiteraard mogelijk.